Voor gemeenten

Er ligt bij de deelnemende regiogemeenten een grote verantwoordelijkheid om de juiste kaders aan te geven waarbinnen de ondernemers uit de verblijfssector zelf kunnen zorgen voor een toekomstbestendige sector. Het is belangrijk dat er balans ontstaat tussen landschap, inwoners en bezoekers. 

|
Voor gemeenten

Het uitvoeringsprogramma Vitale Verblijfsrecreatie geeft antwoord op deze vragen. Het is gelukt om samen met de belanghebbende gemeenten te komen tot een inspirerend toekomstbeeld voor verblijfsrecreatie in ons gebied. Naast inspiratie biedt het ook concrete handvatten om initiatieven voor uitbreiding, herontwikkeling en nieuwbouw te toetsen. En geeft het aanbevelingen voor een gerichte aanpak van het bestaande aanbod. Tevens biedt het verblijfsaccommodaties, campings en hotels zonder toeristisch toekomstperspectief mogelijkheden voor herbestemming, verplaatsing of sanering. 

Alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord werken praktisch en pragmatisch met elkaar samen. Op basis van de gezamenlijke visie en de gemeenschappelijke uitgangspunten zet iedere gemeente zich in voor de verdere ontwikkeling van de verblijfsrecreatiesector in Noord-Holland Noord. De concrete uitwerking hiervan kan per gemeente verschillen. Op deze manier werken we efficiënt aan onze gemeenschappelijke doelen.

Activiteiten

In overleg met de betrokken gemeenten in Noord-Holland Noord worden er verschillende activiteiten gestart om gezamenlijke kennis te delen en gemeenten te helpen bij complexe problematieken die er spelen.

Je kunt hierbij denken aan onderstaande activiteiten. 

Masterclass projectontwikkeling en overheidsbeleid

Een incompany cursus voor ambtenaren over de implicaties van de ontwikkeling van verblijfsrecreatie.

In een dag tijd krijgen ambtenaren ruimtelijke ordening, economische zaken/toerisme, grondzaken, bedrijfscontactfunctionarissen en andere relevante afdelingen, inzicht in de verdienmodellen van de relevante stakeholders in gebieds- en projectontwikkeling, financiering van accommodaties en bedrijven, alsmede de exploitatie van recreatieondernemingen. Daarvan afgeleid komen de belangen en de rollen van de betrokken partijen in beeld.

Het doel is het vergroten van theorie- en praktijkkennis over recreatieve projectontwikkeling, zodat je als projectteam van gemeenteambtenaren de dialoog met ondernemers en ontwikkelaars beter aan kunt gaan. Dit doen we met een programma dat ingaat op zowel gebiedsvisie en projectrealisatie als de operationele exploitatie.

Klik hier voor meer informatie. 

Handleiding ontwikkelkader verblijfsrecreatie

Al langere tijd vragen verblijfsrecreatieondernemers om duidelijkheid van de (regionale) overheid bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven: “vertel me aan de voorkant hoe de gemeente mijn initiatief en wens voor bestemmingsplanwijziging toetst”.

Naast meer duidelijkheid voor marktpartijen hebben ook gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) behoefte aan een meer eenduidige en marktgerichte toets.
Daarom deze
handleiding ontwikkelkader verblijfsrecreatie:

1. De kern van de visie verblijfsrecreatie van NHN is dat de regio de meest vitale verblijfsregio van Nederland wil zijn. De regio vindt het cruciaal dat nieuwe verblijfsinitiatieven bijdragen aan het realiseren van deze visie verblijfsrecreatie. Het ontwikkelkader vormt de praktische vertaling van de regiovisie;
2. Met dit ontwikkelkader kunnen gemeenten nieuwe initiatieven en uitbreidingsplannen vanuit een goede ruimtelijke ordening effectief beoordelen op de economische meerwaarde (nut en noodzaak) en regionaal afstemmen. Hierbij dient waar nodig ook het regio-overstijgende effect meegenomen te worden.
3. Het ontwikkelkader biedt handvatten voor een gedegen economische onderbouwing bij het wijzigen van bestemmingsplannen of andere ruimtelijke besluiten bij nieuwe verblijfsrecreatieve initiatieven en uitbreidingen.
4. Met dit ontwikkelkader krijgen verblijfsrecreatieondernemers en ontwikkelaars duidelijkheid over de haalbaarheid van hun plan/initiatief.

Handreiking voor gemeenten

De Provincie Noord Holland heeft een handreiking voor gemeenten ontwikkeld om juist hun inzicht te vergroten op vakantieparken. Het doel is om de veelzijdige en soms ingewikkelde materie van vakantieparken handzaam en hanteerbaar te maken. De handreiking fungeert als routeboekje en levert inzicht in wat er nodig is voor de parken in de gemeente om vervolgens de route te vinden naar de beschikbare instrumenten en beleidsmiddelen die er zijn. In deze inspiratiesessie voor gemeenteambtenaren wordt de methodiek aan de hand van een praktijkvoorbeeld toegelicht.

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

BAG op orde voor vakantieparken

In de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is het mogelijk om alle objecten van een vakantiepark op te nemen, in plaats van alleen één object zijnde het vakantiepark. Deze extra verbijzondering van objecten levert een fijnmaziger informatie van vakantieparken op. Dit vraagt extra capaciteit en deskundigheid van de BAG beheerders.

De provincie Noord-Holland is gestart met het ondersteunen van gemeenten rond de BAG registratie. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van standplaatsen en recreatiewoningen is één van de actiepunten in de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
Een belangrijk uitgangspunt van de actieagenda is het op orde brengen van de informatiepositie van deze parken en de mensen die er verblijven. Mensen die in een recreatieobject (met name stacaravans en chalets) wonen kunnen zich niet altijd laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) op het adres waar ze daadwerkelijk verblijven. De oplossing hiervoor is het toekennen van adressen aan recreatieobjecten op de vakantieparken door middel van het objecttype standplaats uit de BAG. Na het toekennen van deze adressen en het registreren in de BAG, kunnen personen zich inschrijven op deze adressen. Hierdoor kunnen alle overheden inclusief hulpdiensten deze informatie inzien. Door deze manier van registreren kan de werkelijke situatie en de eventuele problematiek die speelt rond permanente bewoning/ veiligheid/ leefbaarheid beter gelokaliseerd en daarmee in kaart gebracht en aangepakt worden.

Gemeenten kunnen voor het karteren en adresseren van de ontbrekende standplaatsen op vakantieparken kosteloos gebruik maken van de diensten van Antea Group. Het rijk en de provincie betalen deze kosten.

Vragen hierover kunt u stellen bij Eveline Plomp via e.plomp@eefsway.nl.

Notitie borging bedrijfsmatige exploitatie

De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord dienen, bij medewerking aan (her)ontwikkeling van nieuwe recreatieparken, de uitgangspunten van het ontwikkelkader te bewaken. Om de gemeenten te ondersteunen heeft de regio ZYPP advocaten opdracht gegeven om uit te werken welke vier juridische instrumenten gemeenten kunnen aanwenden om invloed uit te oefenen op de inrichting en exploitatie van nieuw te ontwikkelen, uit te breiden en te herstructureren recreatieparken. De regio heeft ZYPP advocaten tevens gevraagd om standaard tekstblokken aan te leveren die gemeenten in concrete gevallen kunnen gebruiken.

Klik hier voor de notitie borging bedrijfsmatige exploitatie. 

Voor advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Actuele events

Klik hier om te zien welke events er staan gepland. 

Samenwerkingspartners

Regio Kop van Noord-Holland

“De samenwerking met Greenleisure was en is zeer prettig, ze geven je veel advies in een 2-tal gesprekken”

Vijfeijken verhuur
Jo-an van Vijfeijken
Regio Kop van Noord-Holland

“De ondersteuning zien wij als waardevol en helpt ons om een Green Key te behalen.”

Camping ’t Woutershok
Ricardo de Graaf
green keykeurmerk
Regio Kop van Noord-Holland

“De uitgebreide nulmeting Toegankelijkheid was voor ons informatief en toch ook wat confronterend.”

Camping & Vakantiepark De Nollen
Lisan Kox
quickscan toegankelijkheid
Regio Kop van Noord-Holland

“Een voorbeeld van hoe ook een VvE een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren.”

Buitenplaats Callantsoog
Peter Ros
duurzaamheidexterne expertise
Regio Kop van Noord-Holland

“De externe begeleiding en expertise hebben ons goed geholpen.”

VVE Villapark Vogelmient
Corrie Vinckers, voorzitter
revitaliserentoekomstvisie
Regio Kop van Noord-Holland

“Nu wij Green Key Goud gecertificeerd zijn hopen wij nog meer mooie reserveringen van deze doelgroep te mogen ontvangen!”

Wierschuur Nieuwland
Martine van Soolingen
green keykeurmerk
Kennisbank
Gerelateerd
Previous slide
Next slide