Over ons

|
Over ons

Vitale verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Jaarlijks verblijven er miljoenen gasten bij één van de ruim 220.000 slaapplaatsen in de hotels, pensions, bungalowparken of op campings in de regio.

Om de toppositie van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie te behouden is het belangrijk dat het aanbod zich aanpast aan de altijd veranderende consumentenbehoeften. Noord-Holland Noord heeft alles in zich om nu en in de toekomst de top toeristische bestemming te zijn.

Daarom hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord in samenspraak met de markt, natuurorganisaties en brancheorganisaties een regionale visie op de verblijfsrecreatie ontwikkeld. Deze visie ondersteund de regionale verblijfsector bij het behalen van de ambities. De verschillende opgaven die spelen worden meer en meer in samenwerking en integraal opgepakt. Van het ontwikkelen van instrumenten om de sector te laten excelleren tot aan het opstellen van kaders voor het mogelijke transformeren naar andere functies, het wordt in samenhang opgepakt. Daarbij hoort meer ruimte voor ondernemerschap en gezamenlijke zorg en oog voor op te lossen problematiek.

De ‘Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ heeft als doel om in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. Een florerende verblijfssector biedt een vruchtbare basis voor de regionale economie. De gemeenten en provincie willen met deze visie de markt uitdagen om te komen met mooie onderscheidende concepten, die de regio versterken. Dat betekent investeren in de regio, op een duurzame wijze, waarbij kwaliteit en een verantwoorde landschappelijke inpassing belangrijke voorwaarden zijn. De focus ligt daarbij op ondernemers die werkzaam zijn in diverse vormen van verblijfsrecreatie: vakantieparken, campings, hotels, groepsaccommodaties, kleinschalige verblijfsaccommodaties en ook jachthavens.

Ambitie, doelen en strategie

Bij de activiteiten die georganiseerd worden ligt de focus op een viertal thema’s:

 1. Toeristisch ondernemerschap
 2. Bestuurlijke versterking VVE’s
 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid sector
 4. Overheden informeren en ondersteunen
 
In de afbeelding rechts vind je onze ambitie, doelen en strategie schematisch weergegeven. 

Team Vitale Verblijfsrecreatie

Merlijn Pietersma

Met zijn rijke ervaring in de branche ondersteunt Merlijn ondernemers en gemeenten in zijn rol als programmamanager. Zo was hij manager van een vakantiepark in Overijssel en binnen brancheorganisatie RECRON verantwoordelijk voor het landelijke beleid. Sinds tien jaar helpt hij, als senior adviseur bij Ginder, overheden en ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Zijn specialiteit is verblijfstoerisme en het verbinden van overheid en ondernemers. Wil je zorgen dat je organisatie klaar is voor de toekomst, heb je vragen over het verbeteren van je exploitatie, je ondernemingskoers en het maken van de juiste keuzes, neem contact op!

Wander Groot

Als adviseur richt Wander zich op het versterken van het ondernemerschap in de regio. Hij richt zich hierbij op het versterken van de vitaliteit. Dit doet hij vanuit zijn achtergrond als vitaliteitsmanager voor De Kop Werkt!, zijn jarenlange ervaring als verantwoordelijke voor Park en Product Ontwikkeling bij Landal GreenParks en met zijn achtergrond in de hotellerie. Wil je zorgen dat je organisatie klaar is voor de toekomst, heb je vragen over het verbeteren van je exploitatie, je ondernemingskoers en het maken van de juiste keuzes, neem dan contact op, we helpen je graag.

Ambtelijke werkgroep

De werkgroep Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord is ambtelijk opdrachtgever en fungeert als een begeleidingsgroep voor de uitvoering van het programma. Gezamenlijk met de collega’s van andere betrokken departementen en de inhoudelijke kennis vanuit de vitaliteits- en excellentiemanager beschikt deze werkgroep over de expertise én capaciteit om aan deze functie invulling te geven.

Stuurgroep

De Stuurgroep Vitale verblijfsrecreatie is formeel bestuurlijk opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma vitale verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord.

Zij stuurt direct aan op het realiseren van de gestelde programmadoelen en de algehele voortgang van het programma. De stuurgroep bestaat uit de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en gemeentebestuurders die de regio’s (Westfriesland, Regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland) vertegenwoordigen.

Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Het project Vitale Verblijfsrecreatie bestaat uit een vitaliteits- en een excellentiemanager die de gemeenten en ondernemers voldoende expertise, ondersteuning en instrumenten bieden om zélf aan de slag gaan met concrete casussen: het revitaliseren, vitaliseren of excelleren van hun verblijfsaccommodatie of camping. Gemeenten en ondernemers blijven altijd zelf verantwoordelijk, maar kunnen daarbij wel worden geholpen door de Taskforce. De Taskforce richt zich op het ontwikkelen en delen van kennis, werkwijzen en instrumenten ten behoeve van een tweetal sporen:

(Re)vitaliseringsspoor

Het spoor waarin gemeenten, vakantieparken en hotels worden ondersteund om hun vitaliteit te versterken of weer vitaal te worden. De focus ligt hierbij op accommodaties en parken die nog maar net vitaal zijn en in de toekomst een steviger marktpositie nastreven op basis van een eigen sterke visie met bijpassend plan. Vitaliseren legt de nadruk op:

 • Kwaliteitsverbetering
 • Kennis en expertise vergroten
 • Perspectief vergroten
 • Recreatieve verhuur stimuleren
 • Positieve maatschappelijke spin-off vergroten
 • Versterken ondernemerschap of VVE-bestuur
 • Toeristisch perspectief (verder) ontwikkelen
 • Doelgroepkeuze
 • Visie en planontwikkeling
 • Bestaande parken vitaal houden of maken in een concurrerende markt


Excellentiespoor 

Het spoor waarin kansrijke verblijfsaccommodaties en campings worden gefaciliteerd en ondersteund om door te groeien naar de top en zo bedrijven in de regio te laten uitblinken waar ze goed in zijn. De focus ligt hierbij op de bovenkant van de vitale accommodaties. Excelleren legt de nadruk op: 

 • Kwaliteitsverbetering
 • Kennis en expertise vergroten
 • Onderscheidend vermogen
 • Ondersteunen innovatieve ontwikkelingen
 • Duurzaamheid
 • Verder verstevigen ondernemerschap
 • Innovatie
 • Product-conceptontwikkeling
 • Ambitie landelijke top
 • Kwaliteitsambitie 9+


NB: Vakantieparken, hotels en campings die vanwege achterblijvende kwaliteit een transformatie dienen te ondergaan naar een andere, niet-recreatieve functie, vormen géén primaire focus van dit uitvoeringsprogramma.

Samenwerkend met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord heeft als belangrijke opgave om het huidige verblijfsaanbod te (re)vitaliseren, vitale ondernemingen verder door te laten ontwikkelen en hen zo te laten excelleren. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en provincie Noord-Holland. Zij is de aanjager van de regionale economie in Noord-Holland Noord en bestaat bestuurlijk uit gemeenten die gelegen zijn in West-Friesland, Regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland.

Vanuit die positie faciliteert het Ontwikkelingsbedrijf NHN het programma Vitale Verblijfsrecreatie in de regio en werkt zij nauw samen met de Vitaliteitsmanager en Excellentiemanager. Samen fungeren zij als het vaste aanspreek- én verbindingspunt voor alle zaken die met de ontwikkeling van de regio te maken hebben. Zij weten wat er speelt, en brengen ondernemers, investeerders en overheden bij elkaar. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’: Wij helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio, wij trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie en wij dragen bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat.

Samenwerkingspartners

Logo Alkmaar
Logo Dijk en Waard
Logo Bergen
Logo Uitgeest
Logo Castricum
Logo Heiloo
Logo Den Helder
Logo Texel
Logo Hollands Kroon
Logo Schagen
Logo Hoorn
Logo Koggenland
Logo Medemblik
Logo Opmeer
Logo Enkhuizen
Logo Drechterland
Logo Stede Broec
Logo PNH
Gerelateerd

Gemeenten

Iedere gemeente werkt aan een eigen uitvoeringsplan voor het project Vitale Verblijfsrecreatie. Het uitvoeringsteam per gemeente bestaat uit een aantal mensen vanuit verschillende disciplines zoals Economie, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Openbare orde, Veiligheid en het Sociaal domein.

Iedere gemeente beschikt over een coördinator die het aanspreekpunt is. Periodiek komen de coördinatoren en de vitaliteits- en excellentiemanager samen tijdens het coördinatorenoverleg ook wel de ambtelijke werkgroep.

De hiernaast genoemde gemeenten werken samen in het programma. 

 
 
 • Alkmaar
 • Dijk en Waard
 • Bergen 
 • Uitgeest
 • Castricum
 • Heiloo
 • Den Helder
 • Texel
 • Hollands Kroon 


 • Schagen
 • Hoorn
 • Koggenland
 • Medemblik
 • Opmeer
 • Enkhuizen
 • Drechterland
 • Stede Broec 

Maak kennis met de Vitaliteitsmanager

Ik stel mij graag voor. Mijn naam is Wander Groot. De afgelopen anderhalf jaar ben ik voor De Kop Werkt! als Vitaliteitsmanager aan de slag geweest en heb zo een deel van de regio goed leren kennen. Ik werk sinds 2020 als zelfstandig adviseur voor recreatieondernemers en overheden. Voor 2020 heb ik 18 jaar bij Landal GreenParks gewerkt als verantwoordelijke voor Park en Product Ontwikkeling en daarvoor in de hotellerie

Als adviseur richt ik mij op het versterken van jouw ondernemerschap. Het gaat hierbij om het versterken van de vitaliteit: hoe zorg je dat je beter kunt concurreren, hoe ontwikkel je je park of hotel richting de toekomst, hoe betrek je eigenaren, welke rol vervult eventueel een VVE, hoe sta je ervoor qua duurzaamheid en waar liggen kansen qua marketing, verhuur en eventuele uitbreiding. Gedurende het hele proces van vitalisering loop ik mee als klankbord, gids en waar nodig als brug naar de overheid.